Instalogo

Puhastusaine kleebiste paigalduseks "RRC Surface Cleaner" 500ml

Tootekood: SCLEAN500
Kaubamärk:
Ühik: tk
Laoseis: Laos
Hind:
6,20 €

12,40 €/L
Kogus: - +

Kasutusvalmis universaalne puhastusvahend Surface Cleaner põhineb alkoholil ning eemaldab erinevatelt pindadelt ükskõik millise mustuse, määrdumise ja rasva. Peamiselt on toode mõeldud kleebiste ja vinüülkilede paigaldajatele. Jätab hästi nakkuva pinna erinevate vinüülkilede ja kleebiste paigalduseks. RR Customs Surface Cleaner on väga tõhus kasutajasõbralik puhastusvahend, mis on mõeldud nii professionaalseks, tööstuslikuks kui ka erakasutuseks. Toode võimaldab eemaldada kogu mustuse ühe tööoperatsiooniga.

Tootel on kaasas prits.

 

Pihustada pinnale, pühkida ära mikrokiudlapiga või pühkmepaberiga ja lasta kuivada.

Märkused:

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas.

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H302 Allaneelamisel kahjulik. H312 Nahale sattumisel kahjulik. H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H332 Sissehingamisel kahjulik. H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. H400 Väga mürgine veeorganismidele P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast/leekidest. P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280 Kanda kaitsekindaid ja kaitseprille. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kohalike eeskirjade kohaselt. Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 560,00 g/l (20 °C).

Toode on registreeritud Terviseameti Mürgistusteabekeskuses www.16662.ee 

Selle tootega sobiks

Universaalne sinine mikrokiudlapp 40x40cm

Tootekood: KL730101 ,   Laoseis: Laos
2,50 €
Sarnased tooted

Ainulaadne aktiivset vahtu tekitav koostis sisaldab täiustatud puhastusaineid, mis toimivad kiiremini ning hoiavad ära mustuse ja tolmu külgekleepumise.

Tootekood: GLASS600 ,   Laoseis: Laos
7,90 €

Puhkus